Tham khảo các tài liệu về quản lý

Tài hiệu hướng dẫn các hệ thống quản lý, áp đụng các công cụ nâng cao năng suất chất lượng.

STT Tên tài liệu Download
1 Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001:2018
2 Công cụ năng cao năng suất chất lượng: 7 công cụ quản lý và cải tiến chất lượng mới
3 Hệ thống quản lý môi trường 14001:2015
4 Công cụ năng cao năng suất chất lượng: Thẻ điểm cân bằng (BSC)
5 Công cụ năng cao năng suất chất lượng: Thực hành sản xuất tốt (GMP)
6 Công cụ cải tiến năng suất chất lượng 5S
7 Công cụ nâng cao năng suất chất lượng: 6 SIGMA
8 Công cụ năng cao năng suất chất lượng: Phương pháp cải tiến Kaizen
9 Công cụ năng cao năng suất chất lượng: Thẻ Kanban
10 Công cụ năng cao năng suất chất lượng: Chỉ số hoạt động chính (KPI)
11 Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001
12 Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000
13 Hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 5001
14 Công cụ năng cao năng suất chất lượng: Hệ thống sản xuất tinh gọn LEAN
15 Công cụ năng cao năng suất chất lượng: Duy trì hiệu suất thiết bị tổng thể TPM
16 Giới thiệu Dự án nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa ngành công nghiệp

 

Nguồn: http://khcncongthuong.vn

Liên hệ chúng tôi Ngay !
Kính chào quý khách hàng !
Hãy gọi cho chúng tôi ngay!