Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT về BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG

Ngày 14 tháng 9 năm 2018, Bộ Tài nguyên – Môi trường đã ban hành Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT về Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 10 năm 2018 và thay thế Thông tư số 43/2010/TT-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

Tải về tại đây: TT08_2018_BTNMT

Liên hệ chúng tôi Ngay !
Kính chào quý khách hàng !
Hãy gọi cho chúng tôi ngay!